Fan Fiction
Advertisement

The following is a list of the original characters that appear in the story.

Himari Maeda

Hakujaku Maeda

Soaku Kato

Sara and Yui Kato

Nodoka Arai

Rinji Bosante (Kamabisushii)Luna Maeda-Tebiki

Takumashī

Sumatō

Deki

Omoikitta Akagi

Fūryū Ueda

Hikari Tebiki

Ayumi Tsutsudo

Takeo Matsuda

Ryū-shou Ashigomi

Pokinagi

Nichiyō Wabuji

Juritamu

Denshin Honkage
All items (2561)

9
A
Advertisement